Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied – Behoudens andersluidende bepalingen in een specifieke deelovereenkomst zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle opdrachten aanvaard en uitgevoerd door COMM.V. NUXCON gevestigd te 9090 Melle aan de Proefhoevestraat 7 met KBO nummer 0841.467.377,
  e-mail info [@] nuxcon.be, +32 473 39 23 85, http://www.nuxcon.be en sluiten eventuele aankoopvoorwaarden van de klant uit. De klant wordt geacht de algemene voorwaarden van NUXCON te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. NUXCON behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de klant in kennis te stellen van deze wijziging(en) via elk middel dat zij geschikt acht door bv. een bericht op de website of vermelding op een factuur.

  In geval van tegenstrijdigheid, dubbelzinnigheid of inconsistentie tussen de algemene voorwaarden van NUXCON en bepalingen in een specifieke deelovereenkomst, prevaleren deze laatste.

 2. Opdracht – Gezien de aard van de te verlenen prestaties, is NUXCON gehouden tot een middelenverbintenis. NUXCON informeert de klant stipt over de uitvoering van de opdracht. NUXCON heeft het recht opdrachten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan medewerkers binnen NUXCON en geheel of gedeeltelijk een beroep te doen op derden.

 3. Medewerking van de klant – De klant verleent aan NUXCON alle medewerking voor het vervullen van de opdracht, o.a. inzake terbeschikkingstelling van juiste, volledige en betrouwbare gegevens, informatie en faciliteiten die NUXCON nodig heeft om haar verplichtingen doeltreffend te kunnen nakomen. De Klant is gehouden NUXCON onverwijld in te lichten indien er zich bepaalde feiten, wijzigingen en omstandigheden voordoen die in verband met de uitvoering van de opdracht voor NUXCON van belang kunnen zijn. Indien de klant zijn noodzakelijke medewerking niet (tijdig) of niet volgens de afspraak verleent, dan kan NUXCON, behoudens in geval van overmacht, haar dienstverlening d.m.v. een aangetekend schrijven onmiddellijk stopzetten, onverminderd het recht op schadevergoeding. NUXCON is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze stopzetting kan voortvloeien, noch voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening te wijten aan de klant.

 4. Beëindiging – De overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd indien NUXCON of de klant haar activiteiten stop zet, insolvabel wordt, failliet wordt verklaard, ontbonden wordt, of een soortgelijke procedure ondergaat. De klant en NUXCON kunnen ook ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst per aangetekend schrijven beëindigen. In al deze gevallen zal de klant alle prestaties van NUXCON en alle kosten reeds door NUXCON gemaakt, vergoeden. NUXCON zal op eerste verzoek de door de klant aangeleverde stukken terugbezorgen. De klant zal NUXCON in voorkomend geval toelaten haar briefwisseling, kantoormateriaal, etc. op te halen en dit gedurende een redelijke, overeen te komen termijn, die echter een periode van drie maanden niet mag overschrijden, en daarbij zal NUXCON ook toegang krijgen tot de lokalen van de klant uitsluitend met het oog hierop.

 5. Aansprakelijkheid – Alle verbintenissen van NUXCON zijn middelenverbintenissen. NUXCON is niet aansprakelijk voor fouten (behalve opzet en grove fouten).

  De aansprakelijkheid van NUXCON is in elk geval beperkt tot het bedrag van de tussenkomst van haar erkende beroeps- aansprakelijkheidsverzekeraar. Op eenvoudig verzoek kan NUXCON de nodige bewijsstukken voorleggen.

  Indien, om welke reden dan ook er geen tussenkomst zou zijn vanwege de beroeps- aansprakelijkheidsverzekeraar, dan is de aansprakelijkheid van NUXCON in hoofdsom, kosten en intrest beperkt tot de bewezen directe schade met een max. van het bedrag van de door de klant betaalde factuurbedragen voor de door NUXCON verleende diensten die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheidskwestie.

  NUXCON is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen te wijten aan (door haar aangestelde) derden  of door overmacht, noch voor indirecte of niet  bewezen schade geleden door de klant of een derde.

  De klant zal NUXCON vrijwaren tegen alle gebeurlijke acties en aanspraken van derden uit hoofde van enig handelen of nalaten van NUXCON tijdens de uitoefening van door haar verrichte diensten.
 1. Vertrouwelijkheid –Zowel de klant als NUXCON zullen zowel tijdens als bij beëindiging van de overeenkomst echter geen inbreuk plegen op hun plicht van kiesheid, vertrouwelijkheid en loyaliteit die verbonden is niet enkel met de inhoud van de informatie die zij verwerven in de uitvoering van onderhavige overeenkomst, maar eveneens met de middelen, methodes en werkingsregels van partijen die zij niet openbaar zullen maken, tenzij in het geval de informatie algemeen bekend en publiek beschikbaar is en/of hij/zij hiertoe krachtens een wet of besluit van een regelgevende of administratieve instantie toe is verplicht. Deze geheimhoudingsverplichting vervalt drie jaar na beëindiging van onderhavige overeenkomst.

 2. Intellectuele eigendomsrechten – Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de prestaties die NUXCON bij de uitvoering van haar opdracht ontwikkelt of gebruikt, behoren uitsluitend toe aan NUXCON en mogen door de klant in geen geval worden verspreid, verkocht, verhuurd, uitgeleend, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of gereproduceerd dan voor het doel waarvoor NUXCON deze heeft geleverd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van NUXCON. De klant erkent dat alle software, documenten en bestanden die eigendom zijn van NUXCON of die door een derde aan NUXCON in licentie is gegeven, eigendom is en blijft van NUXCON of die derde en dat door NUXCON aan de klant geen enkel recht of licentie wordt verstrekt om deze te gebruiken of te wijzigen. NUXCON kan in geen elk geval verantwoordelijk worden gesteld of ertoe worden verplicht een schadevergoeding te betalen wanneer zij haar verplichtingen tegenover haar licentiegever om die oorzaak niet kan vervullen. De klant garandeert dat geen van de prestaties of opdrachten van NUXCON enig intellectueel eigendomsrecht of licentie zal schenden en hij/zij vrijwaart NUXCON tegen elke vordering op grond van een inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of licentie aangewend voor en door haar prestaties.

 3. Bescherming van persoonsgegevens en privacy – NUXCON kan in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerken. De klant is verwerkingsverantwoordelijke en geeft NUXCON toegang tot en toestemming om (persoons)gegevens (m.u.v. bijzondere categorieën van (persoons)gegevens die hierin conform artikel 9 en 10 van de AVG zouden zijn begrepen, behalve wanneer aan de in artikel 9 tweede lid AVG bedoelde voorwaarden is voldaan) te verwerken (enkel en alleen) in uitvoering van haar prestaties en opdrachten voor de klant noodzakelijk voor een correcte en kwalitatieve uitvoering van de overeenkomst met deze laatste, en zonder dewelke de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, alsook m.h.o. op het prospecten-, klanten- en leveranciersbeheer, algemene boekhouding en administratie. NUXCON verbindt zich ertoe daarbij de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens te eerbiedigen en enkel die (persoons)gegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van en de duur van haar overeenkomst. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is of gerechtvaardigd, bv., doch niet limitatief, m.h.o. op bijkomende opdrachten en/of dienstverlening, of met toestemming van de klant worden de gegevens, inclusief bestaande kopieën, onmiddellijk na het voltooien, na ontbinding, beëindiging of nietigverklaring van de overeenkomst, gewist en overgedragen aan de klant. De klant is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk dat de inhoud, het gebruik en doeleinden van de verwerkingen niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden en vrijwaart NUXCON tegen alle aanspraken die daarmee verband zouden kunnen houden.

  NUXCON zal geen (persoons)gegevens doorgeven aan entiteiten gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ingeval er toch sprake zou zijn van een overdracht van persoonsgegevens buiten de EER aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, dan zal deze doorgifte worden beheerst door bepalingen van een doorgifteovereenkomst, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) gebaseerd is op enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens waardoor er passende waarborgen worden geboden.

  NUXCON verzoekt de klant geen persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar mee te delen tenzij er hiervoor toestemming van ouder(s) of voogd(en) is verkregen.

  In het geval NUXCON opdrachten geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan medewerkers binnen NUXCON of derden of voor de verwerking een beroep doet op externe dienstverleners zal ze dit enkel doen in overeenstemming met en voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. NUXCON zal met elke sub- verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten die minstens dezelfde verplichtingen bevatten als in deze overeenkomst. NUXCON houdt een lijst bij van de actieve sub-verwerkers en zal deze op verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke bezorgen die het recht heeft tegen enige bezwaar te maken. De mededeling van gegevens aan derden die niet rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de overeenkomst is verboden, tenzij de wet dit oplegt, ter vrijwaring en verdediging van de rechten van NUXCON, of wanneer diens activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval de te voor de klant verwerken gegevens één van de overgedragen activa zal zijn.

  Ingeval van datalek zal NUXCON de privacy commissie en de verwerkingsverantwoordelijke daarover uiterlijk binnen de 24 uur informeren naar aanleiding waarvan de verwerkingsverantwoordelijke zal zorgdragen voor het voldoen aan zijn eventuele (wettelijke) meldingsplicht.

  De klant heeft het recht zijn/haar overgedragen gegevens te consulteren en eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te laten aanpassen of verwijderen of beperken, een verzoek tot gegevensoverdracht of tot intrekking van diens toestemming of bezwaar op verwerking aan NUXCON te richten, alsook de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens te controleren. NUXCON verbindt er zich toe om binnen een termijn van één maand de klant van een gemotiveerd antwoord te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Als het verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, behoudt NUXCON zich het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kost die daarmee gepaard gaat. In het geval een betrokkene rechtstreeks een dergelijk verzoek aan NUXCON richt, zal deze het verzoek onverwijld doorsturen naar de klant die als verwerkingsverantwoordelijke het verzoek vervolgens verder zelfstandig zal afhandelen, en de betrokkene hiervan op de hoogte zal stellen.

  Elke verwerking van persoonsgegevens wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

  NUXCON is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens, behalve voor schade die voortvloeit uit het naleven van onrechtmatige instructies van de klant.

  Klachten kunnen worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel +32 2 274 48 00 Fax: +32 2 274 48 35 email commission@privacycommission.be.

  NUXCON kan deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties, nieuwe verwerkingsactiviteiten en gewijzigde wetgeving. NUXCON informeert de klant voorafgaandelijk via courante communicatiekanalen van elke inhoudelijk wijziging en vraagt wanneer de wet dit vereist de voorafgaande toestemming voor nieuwe verwerkingsactiviteiten.
 1. Nietigheden – De geldigheid van de overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een van de clausules van de algemene voorwaarden of de overeenkomst. Voor zover dat mogelijk is en mits een wederzijds akkoord van de partijen, wordt de clausule die nietig wordt verklaard, vervangen door een clausule die zo strikt mogelijk aanleunt bij de economische bedoeling van partijen van de overeenkomst.

 2. Niet-afstand – Het feit dat een van beide partijen nalaat de uitvoering van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst te vorderen, mag in geen geval worden opgevat als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen.

 3. Facturatie en betaling – De klant gaat akkoord om de facturen elektronisch in pdf te ontvangen. Het feit dat de facturen aan de klant in het uitgaand facturenboek van NUXCON worden vermeld, geldt als bewijs van verzending. Kopies van facturen worden enkel uitdrukkelijk ter vervanging van een verloren gegane factuur verstuurd. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van NUXCON ten laatste 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere vervaldatum in de offerte wordt overeengekomen of de factuur wordt vermeld. De niet-tijdige betaling van een factuur schorst van rechtswege en zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst. Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar, alsmede een schadevergoeding van 10% (met een minimum van € 100,00 en onder voorbehoud van vermeerdering wegens hogere kosten) verschuldigd. Elke niet-tijdige betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik werden uitgegeven ongeacht of ze ja dan neen op vervaldag zijn gekomen. Alle klachten met betrekking tot geleverde diensten dienen per aangetekend schrijven op straffe van verval binnen de 8 dagen na uitvoering van de prestatie door de klant gemeld te worden of binnen de 8 dagen na kennisname van de wanprestatie indien deze daarvan niet eerder kennis kon krijgen omwille van de door hem/haar te bewijzen omstandigheden. Voor klachten met betrekking tot de aangerekende prijzen op facturen geldt dezelfde termijn van 8 dagen per aangetekend schrijven. Na deze termijnen wordt de schuldvordering van NUXCON als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

 4. Bevoegde rechter en rechtskeuze – In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, het vredegerecht Merelbeke, en de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevoegd, onverminderd de mogelijkheid te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats / zetel van de klant.